Online Golfplaten bestellenOnline damwandprofielplaten bestellenMontageOnline montage trainingenOnline Potdekselprofielen bestellenOnline zetwerk bestellen

Bestel je Schroeven Online
Helpdesk: 06 10 900 195 (7 dagen 15:00 uur t/m 22:00 uur)

 

artikelen

Hulpstukken

Levertijden

Contact

SchroefOnline
Noordereind 3 a
4012 BT Kerk-Avezaath
Tel 06 10 900 195

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN TOT DE SCHROEFONLINE BEHORENDE (RECHTS)PERSONEN I ALGEMEEN

1. Deze voorwaarden zijn, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, van toepassing op alle aanbiedingen en op alle overeenkomsten waarbij een aan de SchroefOnline gelieerde (rechts)persoon als opdrachtnemer en/of verkoper partij is.

2. In deze voorwaarden wordt onder opdrachtgever verstaan degene aan wie wij een aanbieding doen, goederen en/of diensten verkopen en leveren danwel degene in wiens opdracht wij anderszins werkzaamheden uitvoeren.

II AANBIEDINGEN

1. Al onze aanbiedingen zijn exclusief omzetbelasting en vrijblijvend, gebaseerd op uitvoering onder normale omstandigheden gedurende voor ons normale werkdagen en -uren en op het loon- en prijspeil geldend ten tijde van het uitbrengen van de offerte. Wij zijn te allen tijde gerechtigd nadien en de na het sluiten van de overeenkomst optredende prijsstijgingen aan de opdrachtgever door te berekenen.

2. Aanbiedingen zijn gebaseerd op door de opdrachtgever verstrekte gegevens, tekeningen en dergelijke, waarbij de opdrachtgever verantwoordelijk is voor de juistheid daarvan; bij onvolkomenheden, onjuistheden of onvolledigheid is de opdrachtgever gehouden om de dientengevolge ontstane extra kosten onverwijld na opgaaf aan ons als meerwerk te voldoen.

III OVEREENKOMSTEN

1. Overeenkomsten en eventuele wijzigingen of aanvullingen daarop binden ons eerst na schriftelijke bevestiging onzerzijds.

2. Indien na het sluiten van de overeenkomst kostenverhogende omstandigheden ontstaan, zijn wij gerechtigd zonder rechterlijke tussenkomst de overeengekomen prijs geheel of gedeeltelijk aan de kostenverhoging aan te passen.

3. Facturen met betrekking tot meerwerk, zullen door opdrachtnemer binnen 14 dagen na factuurdatum worden voldaan. Indien sprake is van minderwerk, zal dit minderwerk worden verrekend door inhouding op de aannemingssom. Deze verrekening geschiedt bij de eindafrekening van het werk.

IV LEVERING

1. Alle leveringen geschieden af fabriek onder eigendomsvoorbehoud (‘ex-works’, conform incoterms 2000). Ongeacht het bepaalde in de vorige alinea kunnen opdrachtgever en opdrachtnemer overeenkomen dat opdrachtnemer voor het transport zorgt. Het risico van opslag, laden, transport en lossen rust ook in dat geval op opdrachtgever. Opdrachtgever kan zich tegen deze risico’s verzekeren.

2. Als datum van levering geldt de datering van de vrachtbrief danwel onze mededeling dat de goederen gereed staan voor aflevering; opdrachtgever draagt vanaf dat moment het risico voor alle directe en indirecte schade welke aan of door deze goederen ontstaan.

3. Levertijden gelden slechts bij benadering en gaan in nadat de overeenkomst tot stand is gekomen en alle voor de levering of uitvoering noodzakelijke gegevens in ons bezit zijn en de betaling, voor zover deze bij opdracht dient te geschieden, door ons is ontvangen.

4. Levertijden zijn gebaseerd op de verwachting van normale werkomstandigheden en dat de voor levering of uitvoering van het werk benodigde materialen tijdig aan ons worden toegeleverd, bij gebreke waarvan de levertijd wordt verlengd met een gegeven de omstandigheden redelijke termijn.

5. Niet tijdige voldoening door opdrachtgever aan ons van enig aan ons uit welken hoofde verschuldigd opeisbaar bedrag, geeft ons recht op verlenging van de levertijd met de tijd die opdrachtgever in gebreke blijft met de voldoening.

6. Wij zijn gerechtigd een bestelling in zijn geheel danwel achtereenvolgens in gedeelten uit te leveren c.q. uit te voeren. Alsdan zijn wij gerechtigd om elke deellevering c.q. montagefase afzonderlijk te factureren en daarvoor betaling te verlangen. Indien en zolang een deelzending c.q. deelmontage niet wordt betaald zijn wij gerechtigd tot opschorting van onze verplichtingen jegens opdrachtgever danwel zijn wij gerechtigd om de overeenkomst, voor zover daaraan nog geen uitvoering is gegeven, zonder rechterlijke tussenkomst te annuleren, met behoud van ons recht op schadevergoeding.

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN TOT DE SCHROEFONLINE BEHORENDE(RECHTS)PERSONEN

7. Als er sprake is van meerwerk wordt de levertijd verlengd met de tijd die nodig is om de materialen en onderdelen daarvoor te (laten) leveren en om het meerwerk te verrichten. Als het meerwerk niet in de planning van opdrachtnemer kan worden ingelast, zullen de werkzaamheden worden afgerond zodra de planning dit toelaat.

8. Overschrijding van levertijd kan nimmer, ook niet na ingebrekestelling, aanspraak geven op schadevergoeding noch op het verschuldigd worden van enigerlei contractuele boete.

V KREDIETWAARDIGHEID

1. Opdrachtgever is te allen tijde verplicht, als integrerend onderdeel van iedere overeenkomst waarbij wij partij zijn, aan ons op eerste verzoek zekerheden te verschaffen voor de nakoming van al zijn verplichtingen jegens ons, zowel tegenwoordige als toekomstige, zulks naar ons genoegen. Indien opdrachtgever daarmee in gebreke blijft zijn wij niet gehouden tot nakoming of verdere nakoming van onze verplichtingen uit lopende overeenkomsten, zulks onverminderd ons recht op schadevergoeding.

Voorts zijn wij te allen tijde gerechtigd om ondanks anders luidende afspraak, te leveren onder rembours.

VI EIGENDOMSVOORBEHOUD

1. Na levering blijven de goederen ons eigendom, waar dezen zich ook mogen bevinden, en wordt opdrachtgever geacht deze goederen voor ons te houden, zolang hij niet volledig heeft voldaan aan al zijn betalingsverplichtingen jegens ons uit hoofde van welke overeenkomst dan ook, waaronder begrepen betaling van rente en kosten.

2. Nadat opdrachtnemer zijn eigendomsvoorbehoud heeft ingeroepen, mag hij de geleverde zaken terughalen. Opdrachtgever staat opdrachtnemer toe de plaats te betreden waar deze zaken zich bevinden.

VII BETALING

1. Behoudens anders luidend schriftelijk overeengekomen beding geschiedt betaling zonder enige vertraging te onzen kantore dadelijk bij levering. Betaling strekt in de eerste plaats in mindering op eventueel verschuldigde kosten, vervolgens op eventueel verschuldigd geworden rente en tenslotte op de oudste openstaande factuur, ook indien opdrachtgever anders zou aangeven.

2. Opdrachtgever doet uitdrukkelijk afstand van zijn recht op compensatie van enige terugvordering of tegenvordering zijnerzijds.

3. Opdrachtgever zal zonder enige ingebrekestelling in verzuim zijn door het enkel tijdsverloop van 14 dagen na factuurdatum.

4. Bij verzuim van tijdige betaling is opdrachtgever vanaf de vervaldag rente verschuldigd van 1,5 % per maand en daarenboven is hij, zodra wij onze vordering ter incasso uit handen hebben gegeven, gehouden tot betaling van de buitengerechtelijke kosten, die hierbij vastgesteld worden op 15 % van de hoofdsom vermeerderd met rente.

5. Iedere vordering onzerzijds is in elk geval onmiddellijk met rente en kosten opeisbaar wanneer opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, surséance van betaling aanvraagt, beslag op zijn goederen of vorderingen wordt gelegd, wanneer hij overlijdt, in liquidatie treedt of wordt ontbonden. In deze gevallen, evenals bij niet stipte betaling, is opdrachtgever verplicht op eerste aanvraag onzerzijds de in zijn bezit zijnde door ons geleverde goederen te onzer beschikking te stellen en zijn wij gerechtigd deze goederen zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst terug te nemen, waar deze zich ook mochten bevinden; Opdrachtgever machtigt ons daartoe zo nodig zijn eigendommen, panden en terreinen te betreden. Een en ander laat onverlet ons recht op schadevergoeding. Tevens zijn wij in voormelde gevallen gerechtigd alle met opdrachtgever lopende overeenkomsten zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks met de verplichting op opdrachtgever tot vergoeding van daaruit voor ons ontstane kosten en schade, waaronder begrepen gederfde winst.

VIII GARANTIE

1. Met inachtneming van de hierna gestelde beperkingen staan wij in voor deugdelijkheid en de kwaliteit van het door ons geleverde materiaal voor zover het betreft gebreken aan geleverde goederen, waarvan de opdrachtgever bewijst dat zij binnen 6 maanden na levering zijn ontstaan en een uitsluitend of overwegend direct gevolg zijn van onjuistheid in de door ons geleverde goederen, gebrekkige aflevering of het gebruik door ons van slecht materiaal.

2. Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid of garantieverplichting:

a. voor enig ontwerp, tekeningen, berekeningen, maatvoeringen en dergelijke, voor zover deze afkomstig zijn van opdrachtgever of derden;

 

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN TOT DE SCHROEFONLINE BEHORENDE (RECHTS)PERSONEN

b. voor de bruikbaarheid of deugdelijkheid van materialen en onderdelen waarvan de toepassing door opdrachtgever of zijn adviseurs is voorgeschreven;

c. voor gebreken veroorzaakt door fouten of verzuimen van opdrachtgever of derden (waaronder begrepen de geschiktheid, maatvoering, het te lood en in de lijn staan van constructie waarop/waaraan onze onderdelen worden gemonteerd), normale slijtage, verkeerde toepassingen of onjuist onderhoud;

d. voor na overleg met opdrachtgever door ons geleverd ‘gebruikt’ materiaal;

e. voor kleurverschillen voor zover claims uit dien hoofde niet door onze toeleveranciers worden gehonoreerd;

f. zolang opdrachtgever niet aan al zijn verplichtingen jegens ons uit welken hoofde dan ook heeft voldaan;

g. voor schade van welke aard dan ook, die is ontstaan als gevolg van schuld of opzet van opdrachtgever c.q. derden;

h. voor kleine onvolkomenheden in de afwerking, die geen afbreuk doen aan de deugdelijkheid;

i. voor beschadigingen of verkleuringen als gevolg van tijdelijke of blijvende milieu-invloeden.

3. De garantie strekt zich nimmer verder uit dan, zulks te onzer keus, herstel of herlevering van het betreffende materiaal of onderdeel en dit herstel of deze herlevering geldt als enige en algehele schadevergoeding; wij zijn derhalve nimmer aansprakelijk voor enige verdere schade en onze opdrachtgever vrijwaart ons te dier zake voor aanspraken van derden. De kosten van demontage en montage bij herstel of herlevering zijn voor rekening van opdrachtgever.

4. Indien bij overeenkomst een garantieverklaring wordt verlangd zal dat te allen tijde zijn een aflopende garantie over maximaal 10 perioden, die periodiek met 10% wordt afgebouwd.

IX RECLAMES

1. Reclames ter zake van door ons geleverde materialen dienen op straffe van verval op iedere aanspraak vóór montage, doch in alle gevallen uiterlijk binnen 8 dagen na levering, schriftelijk bij ons te zijn ingediend, bij gebreke waarvan wij ontslagen zijn van iedere verplichting te dier zake.

2. Bij een door ons gegrond bevonden reclame zullen wij te onzer keus herstellen of remplaceren met uitsluiting van elk ander recht op schadevergoeding. Eventuele kosten van demontage en montage zijn voor rekening van opdrachtgever.

3. Voor zover de reclame betrekking heeft op door ons van derden betrokken materialen zal een reclame uitsluitend en alleen gehonoreerd kunnen worden indien deze derde de gegrondheid daarvan jegens ons erkent.

4. Voor zover en indien wij ondanks het bepaalde in art. IV.8, VIII.3 en VII.2 in voorkomende gevallen gehouden zullen zijn tot het betalen van schadevergoeding naast of in plaats van herstel of herlevering, dan zal de hoogte van die schadevergoeding te allen tijde beperkt zijn tot de hoogte van het factuurbedrag dat wij voor het betreffende object aan opdrachtgever in rekening hebben gebracht en een eventuele contractuele boete op overschrijding van lever- en/of montagetijd zal beperkt blijven tot ten hoogste 5% van de overeengekomen prijs/aanneemsom, gerelateerd aan het gedeelte dat niet tijdig gereed is.

X TEKENINGEN/BEREKENINGEN ETC.

1. Voor zover niet uitdrukkelijk anders overeengekomen nemen wij van de opdrachtgever afkomstige schetsen, tekeningen, berekeningen, specificaties, maat- en gewichtsopgave e.d. over zonder dat wij te dier zaken enigerlei verantwoordelijkheid aanvaarden.

2. Door ons vervaardigde tekeningen, berekeningen, specificaties e.d., welke stukken te allen tijde onze eigendom blijven en waarvan het auteursrecht aan ons is voorbehouden, zijn na goedkeuring door opdrachtgever bindend.

3. Met betrekking tot gewichts- en maatopgaven gelden de standaardnormen respectievelijk -voorschriften; de daarin opgenomen toleranties zijn bepalend tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen.

4. Indien tussen opdrachtgever en ons geen overeenkomst tot stand komt zijn wij gerechtigd in rekening te brengen aan de opdrachtgever de kosten voor de door ons in het kader van het offerte- en/of onderhandelingsstadium vervaardigde tekeningen, berekeningen e.d. Ook na betaling daarvan is het de opdrachtgever niet toegestaan onze gegevens zelf of door derden te doen gebruiken.

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN TOT DE SCHROEFONLINE BEHORENDE (RECHTS)PERSONEN

XI OVERMACHT

1. Indien wij door overmacht niet aan onze verplichtingen kunnen voldoen zijn wij, naast ons recht om de uitvoering op te schorten voor de duur van de overmachtsituatie, te allen tijde gerechtigd om de overeenkomst voor het door overmacht getroffen gedeelte eenzijdig geheel of gedeeltelijk te ontbinden.

2. Als overmacht geldt tussen ons en opdrachtgever elke van onze wil onafhankelijke omstandigheid, ook al was deze redelijkerwijs voorzienbaar, die nakoming tijdelijk of blijvend verhindert, waaronder o.a. begrepen brand, staking (ook die in ons eigen bedrijf), uitsluitingen, onlusten, oorlog, oorlogsgevaar, transportmoeilijkheden, machinebreuk e.d. Als overmacht geldt ten deze ook uitdrukkelijk het geval dat wij materiaal betrekken van een derde en deze om welke reden dan ook met de levering jegens ons in gebreke blijft.

XII MONTAGE

1. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen draagt de opdrachtgever zelf zorg voor montage.

2. Verbinden wij ons tot montage dan staat de opdrachtgever er voor in dat de bouwplaats met kraan- en vrachtwagens normaal bereikbaar en berijdbaar is en het terrein rondom het bouwwerk voldoende geëgaliseerd is voor onbelemmerd gebruik van rolsteigers. De kosten van verbruik van nutsvoorzieningen en personeelsaccommodaties alsmede afvalcontainers zijn voor rekening van opdrachtgever. Opdrachtgever staat er voorts voor in dat door hoofdaannemer steeds een CAR-verzekering is gesloten, waarbij tevens gedekt zijn leveranties en werkzaamheden van onderaannemers. Wij zijn te allen tijde gerechtigd om de bouwplaats op de voor ons normale werkdagen en werkuren te betreden ter uitvoering van onze werkzaamheden.

3. Bij montage zijn de navolgende werkzaamheden voor rekening en risico van opdrachtgever: breek-, hak-, metsel-, tegel-, stucadoors-, beton-, schilders-, behang-, herstel-, timmer- en binnenafwerking-, alsmede soortgelijke werkzaamheden hoe ook genaamd; voorts draagt opdrachtgever voor eigen rekening en risico zorg voor werkzaamheden aan zonwering en/of rolluiken, C.V. en andere (technische) installaties, steigerwerk, hulpmiddelen voor verticaal transport, afvalcontainers, tijdelijke voorzieningen en beschermende maatregelen. Voorts is voor rekening en risico van opdrachtgever het aanbrengen van bevestigingsmiddelen, zoals ankerrail, schroefhulzen en invoegers, alsmede van stelregels, stelkozijnen en overige voorzieningen, welke noodzakelijk zijn voor de montage van goederen en welke niet uitdrukkelijk in onze aanbieding zijn omschreven.

4. Opdrachtgever draagt voorts voor zijn rekening en risico nog zorg voor zuivere en duidelijk zichtbaar stramien- en peilmaten op voldoende plaatsen in het bouwwerk en zal bij het vaststellen van de maatvoering van de bouwkundige maatvoering rekening houden met de toleranties waarbinnen een en ander gerealiseerd kan worden.

5. Indien montage door oorzaken buiten onze schuld niet geregeld en zonder onderbreking kan geschieden danwel op andere wijze wordt vertraagd, zijn wij gerechtigd de daaruit voortvloeiende meerkosten, waaronder leegloop- of wachturen, aan de opdrachtgever in rekening te brengen.

6. Het werk geldt als opgeleverd, zodra de montage door ons is voltooid.

XIII ONTBINDING

1. Als opdrachtgever de overeenkomst wil ontbinden zonder dat er sprake is van een tekortkoming van opdrachtnemer en opdrachtnemer hiermee instemt, wordt de overeenkomst met wederzijds goedvinden ontbonden. Opdrachtnemer heeft in dat geval recht op vergoeding van alle vermogensschade zoals geleden verlies, gederfde winst en gemaakte kosten.

XIV GESCHILLEN

1. Alle geschillen die tussen ons en opdrachtgever mochten ontstaan, zullen te onzer keuze worden beslecht door Arbitrage overeenkomstig het reglement van het Nederlands Arbitrage Instituut te Rotterdam, dan wel door de bevoegde rechter in het arrondissement Arnhem c.q. de volgens de wet bevoegde rechter. De uitspraak in alle geschillen die niet aan de gewone rechter worden voorgelegd, zal worden gegeven in de vorm van en met de kracht van een scheidsrechterlijk vonnis, tenzij wij vooraf met opdrachtgever uitdrukkelijk zijn overeengekomen dat de uitspraak zal worden gegeven in de vorm en met de kracht van een bindend advies.

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN TOT DE SCHROEFONLINE BEHORENDE (RECHTS)PERSONEN

XV TOEPASSELIJK RECHT

1. Op alle overeenkomsten waarbij wij partij zijn en deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk van toepassing zijn is steeds uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

   

© 2024 | contact | algemene voorwaarden | sitemap | By Daniel González - Daan Wesolutions | Vind ons op Google+